ALAPIS
Alapis: Σημαντική αύξηση στα μεγέθη του 2007
949 αναγνώστες
Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου 2008
12:57

  ALAPIS: Οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2008

Με καθαρά κέρδη 83 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2007 η Alapis, εμφανίζοντας περιθώρια κέρδους που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση προβλέψεων για την τρέχουσα χρήση.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 83,165 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2007, έναντι ζημιών ύψους 2,7 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει το 2006.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση του 2007 ανέρχεται στo 0,025 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, ο κύκλος εργασιών του oμίλου της Alapis στο 2007 ανήλθε σε 442,5 εκατ. ευρώ, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 117,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 83,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, o κλάδος της υγείας (ανθρώπινα και κτηνιατρικά) του ομίλου συνεισέφερε 297,8 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις και 86,8 εκατ. ευρώ σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), έχοντας το υψηλότερο περιθώριο κέρδους από τους υπόλοιπους κλάδους. Ο κύκλος εργασιών των άλλων κλάδων (απορρυπαντικών - καλλυντικών και βιολογικών προϊόντων) ανήλθε σε 144,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 30,5 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος παραθέτει και συμπληρωματικές πληροφορίες (pro forma οικονομικά στοιχεία), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα των συγχωνευόμενων ομίλων των εταιριών Elpharma, Lamda Detergent και ΕΒΙΚ κατά τις περιόδους 1/1 - 31/12/2007 και 1/1 - 31/12/2006 ως αυτές να είχαν συγχωνευτεί στις 31/12/2005.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, τα αποτελέσματα του 2007 και τα pro forma αποτελέσματα του 2007 εμπεριέχουν τα αποτελέσματα των εξαγορασθεισών εταιριών από την ημερομηνία της εξαγοράς τους (με εξαίρεση την εξαγορά της Μαρινόπουλος η οποία βρισκόταν σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης).

Στο πλαίσιο αυτό, οι pro forma ενοποιημένες πωλήσεις για το 2007 παρουσίασαν άνοδο κατά 73% και ανήλθαν σε 472,7 εκατ. ευρώ έναντι 273,5 εκατ. ευρώ το 2006. Σε ό,τι αφορά το μικτό κέρδος, αυξήθηκε κατά 167% και ανήλθε σε 191,6 εκατ. ευρώ έναντι 71,8 εκατ. ευρώ το 2006.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν στη χρήση 2007 άνοδο της τάξεως του 168% και ανήλθαν σε 123,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,1 εκατ. ευρώ το 2006. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 100,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 269%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 87,5 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. αυξημένα κατά 337%.

--- Σημαντικά γεγονότα και προοπτικές

Η διοίκηση της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά διαθέσιμα αλλά και τους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης στις αγορές του κλάδου της υγείας και των καταναλωτικών προϊόντων και προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ανάλογους ρυθμούς και να ικανοποιήσει τους μετόχους της, θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος ίσου με 0,025 ευρώ/μετοχή. Συγκεκριμένα, το μέρισμα θα ανέλθει σε 24.515 χιλ. ευρώ για τη χρήση του 2007.

Η εταιρία Alapis ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου η αγορά του υπόλοιπου ποσοστού 51% των μετοχών της εταιρίας Κ.Π. Μαρινόπουλος Α.Ε. Το κόστος εξαγοράς ανήλθε σε 29 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του ομίλου, εξυπηρετώντας πλήρως τους σκοπούς της δραστηριότητάς του και ενός αποτελεσματικότερου tax planning, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης των διοικητικών εξόδων:

Α) Θα συγχωνεύσει διά της απορρόφησης τις 100% θυγατρικές του εταιρίες: Τη BIODOMUS S.A. και τη ΦΑΡΜΑΛΕΞ Α.Ε. από την Alapis ABEE.
Σύμφωνα με τις από 30/12/2007 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των τριών εταιριών, ανακοινώνεται η πρόθεσή τους για συγχώνευση με απορρόφηση των δύο θυγατρικών από την Alapis ΑΒΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Η 31η/12/2007 καθορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφώμενων εταιριών.

Β) Η 100% θυγατρική ALAPIS CROPSCIENCE ABEE θα συγχωνευτεί διά της απορρόφησής της από την 100% θυγατρική REVOLD A.E.

Σύμφωνα με τις από 30/12/2007 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιριών, ανακοινώνεται η πρόθεσή τους για συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2190/1920 και του Κ.Ν. 1297/72 Η 31η/12/2007 καθορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφώμενων εταιρίων.

Βάσει των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2007, του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών του ομίλου και των πρόσφατων εξαγορών και των στόχων που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρήση, ο όμιλος εκτιμά ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2008 θα ανέλθει σε 900 εκατ. ευρώ, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 250 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 160 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω οικονομικοί στόχοι του ομίλου δεν συνιστούν προβλέψεις ή εκτιμήσεις της διοίκησης και δεν αποτελούν μέρος επιχειρηματικού σχεδιασμού. Οι οικονομικοί αυτοί στόχοι αποκλειστικό σκοπό έχουν να προβάλουν την τάση μεγέθυνσης των εργασιών και των αποτελεσμάτων του ομίλου.

Η διοίκηση της Alapis παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές όπου δραστηριοποιείται αλλά και στο γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον των χωρών στις οποίες έχει παρουσία και στην περίπτωση που οι εν λόγω ή και άλλες εξελίξεις τροποποιήσουν ουσιωδώς τους οικονομικούς της στόχους, όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω, θα ενημερώσει έγκαιρα τους επενδυτές, όπως άλλωστε πράττει παγίως.

http://www.alapis.gr/files/press/2008/20080229_Alapis_FY2007results_GR.pdf

Σχετικές μετοχές:
ΑΛΑΠΙΣ
Σχόλια

29/02 13:38  Babis Englezos
Αγαπητοί φίλοι
Σας κοινοποιώ την πρόσκληση-υπενθύμιση του ΣΜΕΧΑ για τη σημερινή παρουσίαση.
Αν είστε Αθήνα, θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά.
Φιλικά
Μπάμπης Εγγλέζος
Πρόεδρος του ΣΕΔ
------------------------------
Προς
Σύνδεσμο Επενδυτών & Διαδικτύου

Κύριοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 17:30, στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ, στον ημιώροφο του ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ, Σταδίου 22, ο ΣΜΕΧΑ διοργανώνει την παρουσίαση των εταιριών ALAPIS ABEE & ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ.

Η παρουσίαση των δύο εταιριών θα πραγματοποιηθεί από τους κ.κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, Πρόεδρο της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και της ALAPIS ABEE και Ιωάννη Παπαβασιλείου Οικονομικό Διευθυντή της ALAPIS ABEE.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΜΕΧΑ
Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι